ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე

მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატების
ძიება და კვლევა

image-1

უაკ 674.093

ISBN 978-9941-20-551-4

275 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

მონოგრაფიაში ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულია მთიან ტყეკაფებზე ხე-ტყის მთლიანად დატვირთულ მდგომარეობაში მორთრევის მიზანშეწონილობა, რისთვისაც შექმნილია ახალი ორიგინალური მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატი. აგრეგატი აღჭურვილია ძარა-ანძის სახსრულ-ბერკეტულ-კბილანური მექანიზმებით, რომლებითაც ხორციელდება ძარისა და ანძის გადაყვანა მორსათრევ, დასატვირთ და სატრანსპორტო მდგომარეობაში. ჩატარებულია გამოკვლევები მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატის გრძივი მდგრადობის ზღვრული შესაძლებლობების დასადგენად მთიანი ტყის ქანობზე ექსტრემალურ პირობებში ექსპლუატაციის დროს.
მონოგრაფია განკუთვნილია ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს ხე-ტყის დამზადების საწარმოებში მომუშავე ინჟინრებს, კონსტრუქტორებს და, საერთოდ, ამ დარგის სპეციალისტებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადასაწყვეტად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები