ლ. გაჩეჩილაძე

დაპროგრამების ალგორითმული ენა C# მეთოდიკური მითითებები
ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

I ნაწილი


image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-587-3 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-588-0 (პირველი ნაწილი)

262 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

ნაშრომში განხილულია 15 ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულების მეთოდიკა. ყოველი სამუშაოსთვის წარმოდგენილია თეორიული წანამძღვრები და აღწერილია პროგრამული კოდის ჩაწერისა და მისი შესრულების პროცედურები.
მოცემული მეთოდიკური მითითებანი განკუთვნილია დაპროგრამების ალგორითმული ენა C#-ის ასათვისებლად.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები