ვ. აბაიშვილი

დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია
ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 674

ISBN 978-9941-20-286-5

46 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

განხილულია დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგიის ექვსი ლაბორატორიული სამუშაო. ნაჩვენებია თითოეული სამუშაოს ჩატარების მიზანი, შესრულების თანამიმდევრობა და მიღებული შედეგებით ცხრილების შედგენა და გრაფიკების აგება.
განკუთვნილია ხის დამუშავების საწარმოთა ტექნოლოგიის, ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები