ვ. აბაიშვილი

ხის მასალის დამუშავების პროცესების
მეცნიერული კვლევის საფუძვლები


image-1

უაკ 674

ISBN 978-9941-20-287-2

99 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

განხილულია ექსპერიმენტული კვლევის მათემატიკური დამუშავების საკითხები. კერძოდ, მოცემულია კომბინატორიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები.
ჩამოყალიბებულია ექსპერიმენტული კვლევის მიზანი, ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და კვლევის ობიექტზე სხვადასხვა ძირითადი და გარეშე ფაქტორების გავლენის საკითხები.
ნაშრომში მოცემულია მეცნიერული კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპის - ხის მასალის დასამუშავებელი მოწყობილობების მათემატიკური მოდელის შედგენის ამოცანები.
განკუთვნილია მერქნული მასალების დამზადებისა და დამუშავების ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები