ვ. აბაიშვილი, მ. ჩიტიძე

მეცნიერული კვლევის საფუძვლები
პრაქტიკული სამუშაოები


image-1

უაკ 674

ISBN 978-9941-20-285-8

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

მოცემულია ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების ანალიზისა და დამუშავების ძირითადი მეთოდები. განხილულია ემპირიული ფორმულების პარამეტრების განსაზღვრა უმცირეს კვადრატთა მეთოდითა და ემპირიული მონაცემების მოგლუვების საკითხები წრფივი და განმეორებითი მოგლუვებისას.
მოცემულია ძირითადი ცნებები კორელაციურ დამოკიდებულებებზე, გამოთვლილია კორელაციის ემპირიული კოეფიციენტები და მიღებულია რეგრესიის ემპირიული წრფის განტოლებები.
განკუთვნილია მერქნული მასალების დამზადებისა და დამუშავების ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები