მ. დემეტრაშვილი

დეტალების ესკიზებისა და ნახაზების შედგენა
(მეთოდიკური მითითებები)


image-1

უაკ 744(075.8)

ISBN 978-9941-20-226-1

43 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

განხილულია დეტალების ესკიზებისა და ნახაზების შესრულების, მათზე ზომების დასმის წესები და დებულებები, რაც ახსნილია სხვადასხვა ტიპის და სირთულის დეტალების მაგალითებით.განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის (როგორც ბაკალავრიატის, ასევე უმაღლესი პროფესიული სასწავლებლის) სატრანსპორტო და მექანიკური ფაკულტეტის, აგრეთვე მასთან გათანაბრებული სპეციალობების სტუდენტებისათვის.
ნაშრომი შესრულებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები