დ. ფრიდონაშვილი, ჯ. იოსებიძე

საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების
ზოგადი კურსი


image-1

უაკ 6293.113

ISBN 978-9941-20-297-1

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც საერთო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი მოწყობილობა და კლასიფიკაცია, ასევე, სპეციალიზებული მოძრავი შემადგენლობის სახეები და ზოგადი კონსტრუქციები. ამავდროულად, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ჰიბრიდული ავტომობილებისა და ელექტრომობილების აღწერილობა და მუშაობის პრინციპი.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს საავტომობილო ტრანსპორტის დარგის მუშაკებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები