დ. ფრიდონაშვილი, ჯ. იოსებიძე

საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების
ზოგადი კურსი

(მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული
სამუშაოს შესასრულებლად)

image-1

უაკ 629113

ISBN 978-9941-20-298-8

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

მეთოდური მითითებები განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საავტომობილო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები