გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე

კომპიუტერული საინჟინრო
გრაფიკა AutoCAD 2012


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-313-8

470 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

წინამდებარე სახელმძღვანელო „კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2012“ განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე ინჟინრებს, რომლებიც ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და აქვთ კომპიუტერთან მუშაობის მინიმალური უნარ-ჩვევები. გარდა ამისა, ეს სახელმძღვანელო დაეხმარება ყველას, ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით არის დაინტერესებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები