ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე

ზოგადი ფიზიკა
ელექტრობისა და მაგნეტიზმის
საფუძვლები

II ტომიimage-1

უაკ 537+538

ISBN 978-9941-14-976-4 (ყველა ტომი), 978-9941-20-051-9 (მეორე ტომი)

322 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

სახელმძღვანელო წარმოადგენს ზოგადი ფიზიკის სამტომეულის მეორე ტომს. მასში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრობისა და მაგნეტიზმის საკითხები, რომლებიც დაწერილია იმ ვარაუდით, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობა და ამავე დროს გამოუმუშავდეს ლოგიკური აზროვნების საჭირო ჩვევა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები