თ. ჩხეიძე

საერთაშორისო კონტრაქტები
და გადაზიდვებიimage-1

უაკ 341.24

ISBN 978-9941-20-349-7

347 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია საზოგადოებრივი პროდუქტის წარმოებისა და მისი მომხმარებლამდე მიწოდების პროცესში მონაწილე სუბიექტთა შორის ორგანიზაციული და უფლებრივი ურთიერთობების გადაწყვეტისას წარმოქმნილ ინტერესთა კონფლიქტის მინიმუმამდე დაყვანის შესაძლებლობანი, კოლიზიის გამორიცხვის მიზნით.
განკუთვნილია ბაკალავრიატის საგამანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის“ სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ყველა სპეციალობისა და საფეხურის სტუდენტებს და ბიზნესში დასაქმებულებს. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები