ი. გველესიანი

მიკრობიოლოგია
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

II ნაწილი


image-1

უაკ 576.8

ISBN 978-9941-20-332-9 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-333-6 (მეორე ნაწილი)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

წინამდებარე ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ს ქიმიური და ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან მიკრობიოლოგიის კურსს. იგი წარმოადგენს კრებულის „ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მიკრობიოლოგიაში“ თემატურ გაგრძელებას, სადაც გადმოცემულია პრაქტიკული ბაქტერიოლოგიის, ვირუსოლოგიის და იმუნოლოგიის ძირითადი მეთოდები, რომლებიც ფართოდ  გამოიყენებიან  მიკროორგანიზმთა ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ კრებულში აღწერილი მეთოდების  დიდი  ნაწილი  შემუშავებულია მრავალი, ზოგ შემთხვევაში ათეულობით წლის წინათ, ყველა მათგანი ინარჩუნებს აქტუალობას და დღესაც აქტიურად გამოიყენება. თანამედროვე მიკრობიოლოგიური კვლევის მეთოდების, როგორებიცაა რადიოიმუნური, იმუნოფერმენტული, იმუნოელექტროფორეზი, იმუნობლოტინგი, რესტრიქციული ანალიზი, მოლეკულური ჰიბრიდიზაციის მეთოდი, პოლიმერული ჯაჭვური რეაქცია და სხვა, ამავე დროს ე.წ. კლასიკური ბაქტერიოლოგიური და ვირუსოლოგიური მეთოდების ათვისება, ჩვენი  აზრით,  ხელს  შეუწყობს სპეციალობის ბაკალავრებსა და მაგისტრანტებს  როგორც  თეორიული ცოდნის  განმტკიცებაში, ასევე მომავალ პრაქტიკულ საქმიანობაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები