ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე

ტექნოლოგიური პროცესების
ხანძარუსაფრთხოება


image-1

უაკ 614.84

ISBN 978-9941-20-423-4

301 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

ნაშრომში განხილულია სახანძრო უსაფრთხოების ძირითადი საკითხები, ხანძრის წარმოშობისა და გავრცელების გზები, შენობათა ცეცხლმედეგობა, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები სხვადასხვა სახის საწყობებსა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობისას. ასევე განხილულია ხანძრის ქრობისა და თავიდან აცილების საშუალებები და ხელსაწყოები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვისა და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება“ სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის.
წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს იმ სპეციალისტებს, რომლებიც მუშაობენ სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები