ი. ცქვიტინიძე, ზ. ქვათაძე

ალბათობის თეორიისა და მასობრივი
მომსახურების თეორიის საკითხები


image-1

უაკ 621.396

ISBN 978-9941-20-334-3

52 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია ალბათობის თეორიისა და მასობრივი მომსახურების თეორიის რამდენიმე საკითხი და მოყვანილია რეკომენდაციები.      
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები