გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე

შენობის გეგმის აგება

მეთოდიკური მითითებები კომპიუტერულ
საინჟინრო გრაფიკაში მომუშავე
მშენებლებისათვის

image-1

უაკ 681.3:624

ISBN 978-9941-20-487-6

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

წინამდებარე მეთოდური მითითებები „კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში მომუშავე მშენებლებისათვის (შენობის გეგმის აგება)“ განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის.               
ასევე მეთოდიკური მითითებები „კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში მომუშავე მშენებლებისათვის (შენობის გეგმის აგება)“ კარგ სამსახურს გაუწევს იმ პირებს, ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით არის დაინტერესებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები