ვ. დოლიძე, ნ. იაშვილი, ქ. მახაშვილი, ვ. ფადიურაშვილი

ელექტროქიმიურ პროცესებში ელექტროდულ
სისტემათა საფუძვლები

image-1

უაკ 541.135.5

ISBN 978-9941-20-441-8

131 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

განხილულია ელექტროდული სისტემები, მოცემულია მათი სტრუქტურები, მუშაობის პრინციპები, აგებულება. განსაკუთრებული ადგილი აქვს დათმობილი ელექტროდების გამოყენებას პრაქტიკაში. ნაჩვენებია გამოყენების მრავალი მაგალითი. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამისი სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები