ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, მ. ისაკაძე

NI ELVIS II
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი NI ELVIS II
პლატფორმის ბაზაზე


image-1

უაკ 800.8

ISBN 978-9941-20-370-1

215 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

აღწერილია  NI ELVIS II  მოწყობილობების ძირითადი აპარატურული საშუალებები, განხილულია ზოგადი მახასიათებლები, ძირითადი სიგნალები და პროგრამული საშუალებები.
განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომლებიც შეისწავლიან შემდეგ კურსებს: „ელექტროტექნიკა“, „ელექტრონიკა და ელექტროტექნიკა“, „ელექტრონიკა და სქემოტექნიკა“, „მიკროპროცესორული ტექნიკა“, „ანალოგური საზომი მოწყობილობები“, „ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების ანალოგური მოწყობილობები“.
მომზადებულია National Instruments Corporation - ის დოკუმენტაციების მიხდვით, რომელიც წარმოდგენილია საიტზე: www.ni.com.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები