გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
ნიადაგის ეკოქიმიაში


image-1

უაკ 631.42

ISBN 978-9941-20-233-9

173 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიისა და ბიოლოგიის დეპარტამენტის, აგრარული ტექნოლოგიების,  გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და სატყეო საქმის მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის. მასში ძირითადად განხილულია ნიადაგის ეკოქიმიური გამოკვლევის ბაზისური მეთოდები ნიადაგის ნაყოფიერებისა და ეკოლოგიური სრულფასოვნების დადგენის თვალსაზრისით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები