თ. კაიშაური, ქ. კვესელავა, მ. მაღალაშვილი, ლ. თედეშვილი

კომპიუტერული გრაფიკის პრაქტიკული კურსი
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოებისათვის Adobe Photoshop

I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-277-3 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-278-0 (პირველი ნაწილი)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

აღწერილია იმ ლაბორატორიულ სამუშაოთა ჩატარების მეთოდიკა, რომლებიც აუცილებლად უნდა შეასრულოს სტუდენტმა ამ საგანში გამოცდაზე დასაშვებად. კომპიუტერული გრაფიკის პრაქტიკული კურსის (Adobe Photoshop) მასალა ძირითადად შეისწავლება ილუსტრაციებზე დაყრდნობით.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ყველა სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები