ო. კიღურაძე

თბოტექნიკური გაზომვები
და ხელსაწყოები


image-1

უაკ 681.2

ISBN 978-9941-20-283-4

161 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

წინამდებარე სახელმძღვანელოში განხილულია: ტემპერატურის; წნევის; ნივთიერების ხარჯისა და რაოდენობის; სითხისა და ფხვიერი ნივთიერების დონის; აირის, მყარი და ფხვიერი ნივთიერების ტენიანობის; აირის შედგენილობისა და სხვადასხვა ნივთიერების წყალხსნარის კონცენტრაციის გაზომვის მეთოდები და შესაბამისი ხელსაწყოების მოქმედების პრინციპები.
ნაშრომში მოცემულია გაზომვის შემთხვევითი, სისტემატური, დინამიკური და უხეშ ცდომილებათა შეფასების მეთოდები პირდაპირი და ირიბი გაზომვის შემთხვევაში.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თბოენერ-გეტიკული პროფილის სტუდენტებისთვის.
წიგნი დახმარებას გაუწევს ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლისა და მართვის საკითხებით დაინტერესებულ პრაქტიკოს ინჟინრებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები