ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნონიკაშვილი

მრავალნაკადური დაპროგრამება
Java ენაზე


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-659-7

164 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

წიგნში განხილულია მრავალნაკადური დაპროგრამების საკვანძო საკითხები. კერძოდ, Java-ნაკადების მოდელი, ნაკადების სიმრავლის შექმნა და მათი პრიორიტეტები, ნაკადების სინქრონიზაციის უზრუნველყოფა, ნაკადშორისი კომუნიკაციები და ურთიერთბლოკირება, სხვადასხვა ტიპის ნაკადთან და ფაილურ სისტემასთან მუშაობა.
წიგნში მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებული ვიდეომასალა ბმულების სახით არის მითითებული ყოველი თავის დასასრულს.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია Java ენაზე მრავალნაკადური დაპროგრამების ასათვისებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები