ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. იაშვილი, ლ. ნონიკაშვილი

ქსელური დაპროგრამება
Java ენაზე


image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-660-3

180 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

წიგნში განხილულია კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობის სა­ფუძვ­ლები, ქსელური კლა­სები და ინტერფეისები, დეიტაგრამები, აპლეტებთან და სერვლე­ტებთან მუ­შა­ობის საშუა­ლე­ბები Java და­პროგ­რამების ენაზე, სერვე­რული ფურ­ცლე­ბის დამუ­შავება, JSP ტექნოლოგია და მისი ძირი­თადი კონსტრუქ­ციები, Java-ს სერვე­რული ფურცლების კავშირი Java ბინებთან.
მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებული ვიდეომასალა წიგნში ყოველი თავის დასას­რულს ბმულების სახით არის მითი­თე­ბუ­ლი.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია Java ენაზე ქსე­ლუ­რი დაპროგრამების ასათვი­სებ­ლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები