თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, მ. მოდებაძე, ფ. ვერულაშვილი, გ. ქავთარია

ხე-ლითონის უირიბნო სამკუთხა წამწის
გაანგარიშება და კონსტრუირება


image-1

უაკ 581.11

ISBN 978-9941-20-307-7

71 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემულია ხე-ლითონის უირიბნო სამკუთხა წამწის დაპროექტების ძირითადი ასპექტები და განხილულია გაანგარიშების რიცხვითი მაგალითი.
განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობის (2903), აგრეთვე უმაღლესი ტექნიკური პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის საკურსო პროექტის და საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად. იგი შეიძლება გამოიყენონ სხვა მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებმაც დამოუკიდებელი პრაქტიკული სამუშაოებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები