ა. სოხაძე, ლ. კახიანი, ლ. ავალიშვილი, ლ. ბალანჩივაძე, მ. ჭანტურია, გ. გურეშიძე

რკინაბეტონის კონსტრუქციები

I ნაწილი

image-1

უაკ 624.012.35.46

ISBN 978-9941-14-962-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-963-4 (პირველი ნაწილი)

91 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

ნაშრომში მოცემულია ზოგადი ცნობები სამრეწველო და სამოქალაქო შენობების რკინაბეტონის სამშენებლო კონსტრუქციების შესახებ, რკინაბეტონის წინაღობის თეორიის, ჩვეულებრივი და წინასწარდაძაბული ელემენტების კონსტრუქციული გადაწყვეტებისა და გაანგარიშების საფუძვლები. შედგენილია რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სამშენებლო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები