ი. შურღაია

მიკროპროცესორული ტექნიკა

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

I ნაწილი

image

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-844-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-845-3 (პირველი ნაწილი)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

განხილული სამუშაოები ტარდება მიკროსქემების და მიკროპროცესორების გამოსაკვლევი სასწავლო ტიპის სტენდებზე. სამუშაოს შესრულების შემდეგ  ბაკალავრი დაეუფლება ლაბორატორიული დანადგარის ცალკეული კვანძების მუშაობის საფუძვლებს, მიკროპროცესორული სისტემების ძირითადი შემადგენელი ელემენტების, ოპერატიული მეხსიერების და ლოგიკური ელემენტების მუშაობის პრინციპებსა და მათი პარამეტრების გაზომვის მეთოდებს. გამოიმუშავებს ინტეგრალური სქემების პარამეტრების გაზომვის და პრაქტიკული მუშაობის ჩვევებს ციფრული ხელსაწყოებისა და ოსცილოგრაფის საშუალებით.
განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები