ბ. შანშიაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი

სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება
MATLAB-ის გამოყენებით


image-1

უაკ 62.505

ISBN 978-9941-20-326-8

157 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია მართვის თეორიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულების - სისტემების იდენტიფიკაციის ძირითადი ცნებები და ამოცანები, მოდელების ტიპები და მათი აგების ხერხები, ასევე სისტემების იდენტიფიკაციის სხვა ზოგადი საკითხები.
მოყვანილია MATLAB-ის პაკეტის  System Identification Toolbox-ის მოკლე დახასიათება. განიხილება გამოყენებული მოდელების ტიპები, შეფასების მეთოდები. წარმოდგენილია 18 ლაბორატორიული ამოცანა მეთოდიკური მითითებებითა და დავალებებით. ამოცანები დაფუძნებულია MATLAB-ის პაკეტის, კერძოდ, System Identification Toolbox-ის გრაფიკული ინტერფეისისა და Simulink  პაკეტის გამოყენებაზე.
განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, მაგისტრებისათვის, დოქტორანტებისათვის, მეცნიერი მუშაკებისათვის, ინჟინრებისა და მკითხველთა იმ წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან სისტემების იდენტიფიკაციის, მართვისა და მოდელირების საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები