ლ. კლიმიაშვილი

წყლის მიწოდებისა და განაწილების
სისტემების საიმედოობა


image-1

უაკ 628.1

ISBN 978-9941-20-023-6

411 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

განხილულია წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ნორმალური ფუნქციონირების პროცესი და გაუმართავი მდგომარეობის დახასიათება, საიმედოობის ძირითადი საკითხები, ნაგებობებისა და ელემენტების განმარტებები და მათი კომბინაციების საიმედოობის რიცხვითი მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდები, წყლის მიწოდების რეზერვირების საკითხები, აგრეთვე ავარიებისა და მტყუნებების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მიღებისა და დამუშავების ხერხები.
მოცემულია დაპროექტების სტადიაზე და ექსპლუატაციის პროცესში წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების საიმედოობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების კომპლექსური ანალიზი. 
შესწავლილია თბილისის წყალსადენის მილსადენების, მოწყობილობების საიმედოობის მაჩვენებლები და გაანალიზებულია მათი  პროგნოზისა და შეფასების შედეგები.
განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მეცნიერ-მკვლევარების, სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ორგანიზაციების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები