რ. სამხარაძე

V i s u a l C#.N E T

image-1

უაკ 004.43

ISBN 978-9941-20-443-2

507 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

გად­მო­ცემულია Microsoft Visual Studio .NET გარემოში პროგრამების შემუშავების საკითხები. დაწვრილებითაა განხილული C# ენის საფუძვლები, ობიექტზე ორიენ­ტირებული პროგ­რა­მირების პრინციპები, დელეგატები, მოვლენები, ინტერფეისები, მონაცემებისა და შესრულების ნაკადებთან, აგრეთვე, სერიულ პორტებთან და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის ხერხები. სახელმძღვანელოში დამატებულია LINQ ტექნოლოგიასთან მუშაობის პრინციპები. წიგნში უხვადაა მაგალითები და სავარ­ჯიშოები თავიანთი ამოხსნებით.
განკუთვნილია კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ბაკალავრების, მაგის­ტრე­ბისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე პროგრამირების შესწავლის მსურველთათვის. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები