თ. ობგაძე

მათემატიკური მოდელირების კურსი

რხევითი პროცესები

IV ტომი

image-1

უაკ 517.958

ISBN 99940-57-16-2 (ყველა ტომი), 978-9941-14-804-0 (მეოთხე ტომი)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.03.2010


 

განხილულია მათემატიკური მოდელირების რთული და პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი პრობლემები, რხევითი სისტემების მათემატიკური მოდელირების თავისებურებები, მათემატიკური მოდელირების სხვადასხვა მეთოდები. მოყვანილია შესაბამისი მათემატიკური მოდელების აგების ტექნიკა მექანიკის, ელექტრომაგნიტური ქსელების, ეკონომიკის, ეკოლოგიისა და ფსიქოლოგიის სხვადასხვა სფეროებში. განკუთვნილია მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები