ი. გოცირიძე, მ. მესხია

შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-066-3

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

მეთოდურ მითითებებში თანამიმდევრულად არის მოცემული სილაბუსით განსაზღვრული ყველა ლაბორატორიული სამუშაო. განხილულია Microsoft Office საოფისე პროგრამული პაკეტის პროგრამა MS Word 2007-თან მუშაობის ძირითადი პრინციპები და ამ რედაქტორთან მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავების პრაქტიკული საკითხები.
რიგი ლაბორატორიული სამუშაოებისა ეთმობა ინტერნეტთან მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას; ინფორმაციის გადაცემა და მოძიება, ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა და სხვა.
ლაბორატორიული სამუშაოები ასევე მოიცავს Microsoft Office Visio 2007  პროგრამაში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების საკითხებს, კერძოდ  გრაფიკული ობიექტების შექმნა და რედაქტირება: დიაგრამები, ბლოკ-სქემები, პროექტების შექმნა, რაც ემსახურება მონაცემების ანალიზის და დოკუმენტირების ამოცანების გადაწყვეტას.
მეთოდური მითითებები განკუთვნილია ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის:  „შესავალი საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“ ასათვისებლად.
წინამდებარე მასალა დახმარებას გაუწევს ზემოთ განხილული საკითხების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებით დაინტერესებულ ყველა პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები