ბ. ლასარეიშვილი, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია

ლაბორატორიულ სამუშაოთა კრებული
იმუნოლოგიაში

image-1

უაკ 632.938

ISBN 978-9941-14-946-7

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

იმუნოლოგია მრავალპროფილიანი მეცნიერებაა, რომლის მიღწევები ინტენსიურად ინერგება ბიოლოგიის, მედიცინის და ვეტერინარიის სფეროებში. იმუნოლოგიის ცოდნა აუცილებელია მრავალი განსხვავებული ეტიოლოგიის დაავადების განვითარების მექანიზმთა საფუძვლიანი შეცნობის, მათი დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკისა და მკურნალობის გამართლებული მიდგომების შემუშავებისთვის.
იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდები გამოიყენება არა მარტო ფუნდამენტური სამეცნიერო სამუშაოების შესასრულებლად, არამედ პრაქტიკაშიც – დაავადებების სპეციფიკურ დიაგნოსტიკასა და პროგნოსტიკაში. ძალზე დიდია იმუნოლოგიური მეთოდების მნიშვნელობა იმუნობიოლოგიური პრეპარატების (სამკურნალო, პროფილაქტიკური, სადიაგნოსტიკო) ფართო არსენალის მიღებასა და წარმოებაში. გამომდინარე აქედან, ნათელია იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდების ცოდნის აუცილებლობა ბიოტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისთვის.
წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბიოტექნოლოგიის ბაკალავრებისთვის და იგი შეესაბამება იმუნოლოგიის სილაბუსს. მასში მოკლედ და ნათლად არის მიმოხილული იმუნოლოგიურ კვლევებში გამოყენებული ზოგიერთი ძირითადი მეთოდი. წიგნი ილუსტრირებულია სურათებით და ცხრილებით, რაც დახმარებას გაუწევს აგრეთვე სწავლების უფრო მაღალი დონის სტუდენტებს (მაგისტრებს, დოქტორანტებს).


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები