ნ. მაჭავარიანი, ნ. რატიანი

საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული
დაავადებები

image-1

უაკ 362.654:616-057

ISBN 978-9941-20-392-3

297 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია საწარმოებში საწარმოო ტრავმატიზმისა და პროფესიული დაავადებების წარმოშობის მიზეზები, ცნება სახიფათო ზონაზე, ტრავმებისა და პროფესიული დაავადებების სახეები; განხილულია პროფესიული დაავადებების დინამიკა, უკანასკნელ წლებში სამრეწველო დარგებისა და გამომწვევი მიზეზების მიხედვით. ასევე, საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დაავადებები ქიმიურ და კვების მრეწველობაში, სატრანსპორტო მეურნეობაში, სამთო და მეტალურგიულ საწარმოებში, ცემენტის წარმოებაში. მოცემულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. სამედიცინო პროფილაქტიკური ღონისძიებები და პირველადი დახმარება უბედური შემთხვევის დროს. მუშების სწავლება და ინსტრუქტაჟი.
სახელმძღვანელოს ცალკე თავად დართული აქვს მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება“ სპეციალობის მაგისტრებისათვის. ასევე, იმ ფართო წრის სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები