ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე

ზოგადი ფიზიკა
მექანიკისა და მოლეკულური ფიზიკის
საფუძვლები

I ტომი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-14-976-4 (ყველა ტომი), 978-9941-14-977-1 (პირველი ტომი)

372 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

სახელმძღვანელო წარმოადგენს ზოგადი ფიზიკის სამტომეულის პირველ ტომს. მასში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული მექანიკის, მოლეკულური ფიზიკის და თერმოდინამიკის ყველა საკითხი, რომლებიც დაწერილია საკმაო სიმკაცრით და ამავე დროს იმ ვარაუდით, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები