ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე

ავტომატიზებული ელექტროამძრავების
საფუძვლები

I ნაწილი

image-1

უაკ 621.313.13

ISBN 978-9941-14-979-5 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-980-1 (პირველი ნაწილი)

107 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

განხილულია როგორც მუდმივი, ისე ცვლადი დენის ელექტროამძრავების სტატიკური და დინამიკური რეჟიმები, მოყვანილია შესაბამისი მახასიათებლები. განსაზღვრულია ძირითადი ელემენტების გადამცემი ფუნქციები, გათვალისწინებულია შემაერთებელი ლილვების დრეკადი თვისებებიც.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ელექტრული ამძრავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები