ვ. აბაიშვილი

დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია
ტესტები

image-1

უაკ 681.11

ISBN 978-9941-14-968-9

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

განხილულია დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგიის კურსის  მნიშვნელოვანი საკითხები.
ნაშრომი შედგენილია 4 ტესტისაგან, რომელშიც მოყვანილია თემის დასახელება, თემის შესაბამისი კითხვები და ალტერნატიული  პასუხები.
განკუთვნილია მერქნული მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები