ა. გიგინეიშვილი, გ. ჩიხლაძე, ი. კალანდაძე, ქ. ბარამიძე

ფიზიკა

(უმაღლესი პროფესიული სწავლების სტუდენტებისთვის)

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-14-797-5

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

მოცემულია ძირითადი, საპროგრამო ფიზიკური სიდიდეების განმარტებები, ფორმულირებულია ფიზიკის ფუნდამენტური კანონები, მოყვანილია აღნიშნული კანონების და მათი დამახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეების აღმწერი მათემატიკური ფორმულები.
განკუთვნილია როგორც უმაღლესი პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც სჭირდება ფიზიკა პროფესიულ საქმიანობაში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები