ზ. ბაიაშვილი, ზ. წვერაიძე, მ. ნიჟარაძე, ლ. შავერდაშვილი

პრაქტიკული კურსი საინფორმაციო
ტექნოლოგიებში
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული
სამუშაოების შესასრულებლად

I ნაწილი

image

უაკ 681.322

ISBN 978-9941-14-871-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-872-9 (პირველი ნაწილი)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

პრაქტიკულ კურსში მოყვანილი დავალებები იმ მასალის მინიმუმია, რომელიც უნდა შეასრულოს სტუდენტმა საგანში გამოცდაზე დასაშვებად. აღნიშნული მასალის გარდა გამოცდისათვის უნდა მომზადდეს სხვა საკითხებიც, რაც გათვალისწინებულია საგნის სასწავლო პროგრამით და წაიკითხება ლექციების კურსში.
ყოველი დავალების შესრულებამდე (1-5) სახელმძღვანელოებში განხილული უნდა იყოს თემის შესაბამისი თავები სათანადო ტერმინებისა და ბრძანებების შესწავლით. დავალების შესრულება მოწმდება მასწავლებლის ხელმოწერით.
განკუთვნილია სტუ-ს ყველა სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ  პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებას. მეთოდიკური მითითებები მათ დაეხმარება MS ­Windows და MS Word საოფისე პროგრამების ათვისებაში. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები