რ. კლდიაშვილი, დ. ბიბილეიშვილი

წყალი და მისი ხასიათი

image-1

უაკ 541.1;546.212

ISBN 978-9941-14-929-0

107 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

განხილულია წყლის გავრცელება ბუნებაში და გავლენა ატმოსფეროს კლიმატზე, წყლის ფიზიკური თვისებები და ქიმიური თვისებები, მისი იზოტოპები, სიხისტე და მისი აცილების ხერხები, ცოცხალი და მკვდარი წყლები და, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია, წყლის ანომალიური თვისებები.
განკუთვნილია როგორც ქიმიკოსებისათვის, ასევე ჰიდროგეოლოგებისათვის, ეკოლოგებისათვის, ენერგეტიკისა და სამშენებლო ფაკულტეტის სხვადასხვა მიმართულბის სტუდენტებისათვის ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კურსის შესწავლის დროს (ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისათვის) და ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები