თ. ბჟალავა, ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე, ჯ. ცერცვაძე

ფიზიკის ამოცანათა კრებული

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-20-006-9

190 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

კრებულში ამოცანებს წინ უძღვის შესაბამისი მასალის აღმწერი ძირითადი ფორმულები, ჩამოყალიბებულია ფიზიკის ფუნდამენტური კანონები, მოყვანილია ფიზიკური სიდიდეების, როგორც SI სისტემის, ისე სისტემგარეშე ერთეულები, მოცემულია ამოცანების ამოხსნის მაგალითები.
ამოცანათა კრებული მოიცავს ზოგადი ფიზიკის პროგრამის პირველ ნაწილს - მექანიკას, მოლეკულურ ფიზიკას, თერმოდინამიკას, ელექტროსტატიკასა და ელექტროდინამიკას.
კრებული განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადიან ზოგადი ფიზიკის კურსს და ასევე მათთვის, ვისაც სჭირდება ფიზიკა პროფესიულ საქმიანობაში ან, უბრალოდ, აინტერესებს ეს საგანი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები