შ. ნემსაძე, მ. ცეცხლაძე

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად


image-1

უაკ 621.3:621.38

ISBN 978-9941-14-934-4

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

მოცემულია ლაბორატორიული სამუშაოების პროგრამული მოდელირება, ვირტუალური ლაბორატორიული აღჭურვილობა და მისი ძირითადი თავისებურებები. განხილულია ელექტრულ და მაგნიტურ წრედებში მიმდინარე ელექტრომაგნიტური პროცესები, ელექტრული და არაელექტრული სიდიდეების გაზომვის მეთოდები, ტრანსფორმატორები, ელექტრონული და ნახევარგამტარული ხელსაწყოები და სხვა.
განკუთვნილია სამშენებლო, ენერგეტიკის, სამთო-გეოლოგიური, სატრანსპორტო, ქიმია-მეტალურგიის, ინფორმაციული ტექნოლოგიის და სხვა დარგის სტუდენტებისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები