გ. არზიანი, ნ. გვარამაძე, მ. რუხვაძე

გადამეტძაბვები და მათგან დაცვა
ელექტრულ სისტემებში


image-1

უაკ 621.3.038:621.3.095.3

ISBN 978-9941-20-088-5

134 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

ნაშრომი „გადამეტძაბვები და მათგან დაცვა ელექტრულ სისტემებში“ არის მაღალი ძაბვის ტექნიკის კურსის ნაწილი და მოიცავს მოსფერული და კომუტაციური გადამეტძაბვების წარმოქმნის თეორიას და მათგან დაცვის ღონისძიებებს. წიგნში მოცემულია გადამეტძაბვების გაანგარიშების, როგორც თეორიული საკითხები, ასევე ანალიზის კონკრეტული მაგალითები.
ნაშრომი განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკული სპეციალობისთვის და სასარგებლო იქნება ელექტროენერგეტიკული სპეციალობის ინჟინრებისთვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები