ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე

ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები

II ნაწილი


image-1

უაკ 621.313.13

ISBN 978-9941-14-979-5 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-091-5 (მეორე ნაწილი)

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

განხილულია საკითხები ელექტროამძრავების უკუკავშირიანი სისტემების დინამიკური ოპტიმიზმების შესახებ, ძრავების შერჩევისა და გახურებაზე შემოწმების ხერხები, აგრეთვე რელეკონტაქტორული მართვის სქემები. დანართში მოცემულია ასინქრონულ ძრავაში მიმდინარე გარდამავალი პროცესების ანალიზი ელეტრომაგნიტური მოვლენების გათვალისწინებით.
განუკთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ელექტრული ამძრავების სპეციალობაზე.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები