ა. სოხაძე, ლ. კახიანი, ლ. ავალიშვილი, ლ. ბალანჩივაძე, მ. ჭანტურია, გ. გურეშიძე, ა. ლებანიძე

რკინაბეტონის კონსტრუქციები

II ნაწილი

image-1

უაკ 624.012.235.46

ISBN 978-9941-14-962-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-025-0 (მეორე ნაწილი)

91 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

მოცემულია ზოგადი ცნობები სამრეწველო და სამოქალაქო შენობების რკინაბეტონის სამშენებლო კონსტრუქციების შესახებ, რკინაბეტონის წინაღობის თეორიის საფუძვლების მოკლე კურსი, ჩვეულებრივი და წინასწარ დაძაბული ელემენტების კონსტრუქციული გადაწყვეტებისა და გაანგარიშების საფუძვლები. შედგენილია რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები