ო. ტომარაძე

ციფრული საზომი გარდამქმნელები
და მოწყობილობები

image-1

უაკ 681.2

ISBN 978-9941-20-032-8

111 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.11.2011


 

განხილულია ციფრული საზომი გარდამქმნელებისა და მოწყობილობების ძირითადი საკვანძო საკითხები, როგორიცაა საზომ საშუალებათა კლასიფიკაცია, ციფრულ საზომ მოწყობილობებში გამოყენებული თვლის სისტემები, ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნის მეთოდები, დისკრეტიზაციისა და კვანტირების ცდომილებანი, ასევე კონკრეტული ციფრული საზომი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპი.
განკუთვნილია საზომი ტექნიკის, ექსპერტიზისა და ხარისხის მენეჯმენტის სპეციალობის ბაკალავრიატის სწავლების სტუდენტებისათვის. დაეხმარება ამავე სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებსა და მაგისტრებს, ასევე გაზომის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები