რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, ა. ჩხეიძე, ნ. ნავაძე, დ. ძოწენიძე

ევრაზიის ქვეყნებში საერთაშორისო საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზების პრინციპები
და სამართლებრივი საფუძვლები


image-1

უაკ 656.025.4

ISBN 978-9941-20-149-3

193 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების სისტემის ორგანიზების ძირითადი პრინციპები და მისი განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორები, მოტანილია საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვის ძირითადი განმარტებები, ტიპები და სახეები; მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონვენციები და შეთანხმებები (რომლებიც არეგულირებს საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვის პროცესებს); განხილულია ქვეყნებს შორის საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებზე ორმხრივი შეთანხმების ძირითადი პუნქტების შინაარსი; დახასიათებულია საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმართავს საერთაშორისო საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვის პრინციპებს.
წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულების სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, იმ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, სპეციალისტებსა და ოპერატორებს, რომლებიც გეგმავენ და ახორციელებენ საერთაშორისო საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვასა და მგზავრთა გადაყვანას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები