ნ. ნაცვლიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, მ. ნაცვლიშვილი, დ. გურგენიძე

წყალმომარაგებისა და წყალარინების
საფუძვლები


image-1

უაკ 628.1:626.822

ISBN 978-9941-20-083-0

372 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია შენობების და დასახლებული ადგილების წყალმომარაგებისა და წყალარინების, შიგა  და გარე სანიაღვრე წყალარინების, მყარი ნარჩენების მოცილების სისტემების მოწყობა, ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის, ლამის დამუშავებისა და გამოყენების, მათი გაანგარიშების, მილსადენების მონტაჟის, სისტემების გამოცდის და საექსპლუატაციოდ გადაცემის, აგრეთვე საპროექტო გადაწყვეტილებების ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების საკითხები.
განკუთვნილია სამშენებლო და არქიტექტურის ფაკულტეტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მაგისტრანტების, დოქტორანტების, სპეციალისტებისა და პროფესიული განათლების მიმღები მსმენელებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები