გ. ლომსაძე, გ. ტაბატაძე, გ. ლობჟანიძე

სამთო საწარმოს ეკონომიკა

I წიგნი

image-1

უაკ 338.45:622

ISBN 978-9941-20-035-9 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-036-6 (პირველი ნაწილი)

158 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.05.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სამთო საწარმოს ეკონომიკის არსი, მისი ფუნქციონირების ეკონომიკური საფუძვლები და თავისებურებანი საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში, საწარმოს მიკრო- და მაკროგარემო, საწარმოო რესურსები და მათი გამოყენების მაჩვენებლები. გაანალიზებულია საწარმოთა საქმიანობის ეკონომიკური შედეგები, ინვესტირების ეფექტიანობის საკითხები და სხვა ძირითადი ეკონომიკური მახასიათებლები.
ნაშრომი განკუთვნილია სამთო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.
(წიგნი II დაეთმობა სამთო საწარმოს მენეჯმენტს, რომელსაც უახლოეს ხანში შევთავაზებთ მკითხველს).


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები