რ. სხილაძე, ი. ცომაია

ცნობარი
წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიაში


image-1

უაკ 615.014.2(031)

ISBN 978-9941-20-043-4

330 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიის ცნობარში აღწერილია, სააფთიაქო პირობებში მომუშავეთათვის საცნობარო მონაცემები, აგრეთვე აფთიაქის პირობებში მათი დამზადების ტექნოლოგიური სქემები.
მასალები მოცემულია მიღებული კლასიფიკაციის შესაბამისად, ფარმაცევტული მეცნიერებისა და პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევების გათვალისწინებით. ყურადღება განსაკუთრებით არის გამახვილებული ასეპტიკურ და სტერილურ საკურნალო წამალთ ფორმებზე.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საშუალო და უმაღლესი ფარმაცევტული სასწავლებლების სტუდენტებისა და სააფთიაქო დაწესებულების პრაქტიკული დარგის მუშაკებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები