რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

პროექტი ობიექტზე ორიენტირებულ
დაპროგრამებაში

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-450-0

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს საინფორმაციო და მიკროპროცესორული სისტემებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებასა და განხორ­ციელებას NET პლატფორმაზე; სერიული პორტების, ADO.NET კლასებისა და ობიექტების შესწავლას და მათ გა­მოყენებას აღნიშნული ტიპის სისტემების შესაქმნელად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები