ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, ვ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო და სასაწყობო სისტემების
ლოგისტიკის მენეჯმენტი


image-1

უაკ 658.78:(075)

ISBN 978-9941-20-758-7

559 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მონოგრაფია ეძღვნება სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და სასაწყობო სისტემის ლოგისტიკის მენეჯმენტს. მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში ტვირთის გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მონოგრაფია განკუთვნილია უნივერსიტეტების ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვების, ბიზნესის მართვის, ვაჭრობის ორგანიზაციის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. გამოადგება ბიზნესმენებს და მეწარმეებს, რომლებიც აწარმოებენ დიდი რაოდენობით პროდუქციის დამზადებას, შენახვას და მათ რეალიზაციას სასაქონლო ბაზრებზე.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები